Lean Meat Box

£75.00

  • 10 Chicken Fillets
  • 4 x 6oz Turkey Steaks
  • 4 x 6oz Welsh Rump Steaks
  • 2 x 6oz Fillet Steaks
  • 1 Pork Tenderloin
  • 2 x 1lb Lean Beef Mince
  • 4 x Chicken Skewers
  • 1 Tray (30) Medium Fresh Farm Eggs